Zaklady

Tato stranka vznikla jako osnova meho lektorovani Houdini
na Univerzite Tomase Bati ve Zline.

Osnovu zakladnich lekci lze prochazet v menu vlevo.